Adventisté Havířov

Kdo jsme ?

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

VĚROUČNÉ BODY

Církevní logo

Otevřená Bible, která tvoří základ loga, představuje biblické základy naší víry. Skutečnost, že je zobrazena jako otevřená kniha, odkazuje na to, že plně přijímáme celé Boží Slovo.

Plamen je tvořen třemi pruhy, které obklopují zeměkouli. Ty představují nejen poselství tří andělů ze 14. kapitoly knihy Zjevení, ale také naše poslání nést evangelium celému světu. Plamen, který tyto pruhy tvoří, je zároveň symbolem Ducha svatého.

Kříž: Symbol kříže, který odkazuje na evangelium o Boží milosti, je situován do středu tohoto loga, aby zdůraznil Kristovu oběť, která je středem naší víry. Právě v tomto bodu loga, tedy v kříži, se setkává Bible představující Boží zákon a plamen symbolizující Ducha svatého.

Svislé čáry v horní části loga naznačují trvalý pohyb vzhůru, a jsou symbolem vzkříšení a vstupu do nebeského království při druhém příchodu Pána Ježíše, na nějž s radostí očekáváme.